03.09.2014

Obwieszczenie

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późniejszymi zmianami), 

STAROSTA OŚWIĘCIMSKI

zawiadamia o wniesieniu odwołania od wydanej w dniu 7 sierpnia 2014 r. decyzji Starosty Oświęcimskiego Nr 4/14, znak: WAB.6747.3.2014, udzielającej Prezydentowi Miasta Oświęcim, 32-600 Oświęcim ul. Zaborska 2, działającego przez Pełnomocnika Pana Tomasza Brzenk, reprezentującego Firmę Pracownia Projektowa Tomasz Brzenk, ul. K. Świerczewskiego 40, 41-100 Siemianowice Śląskie (pełnomocnictwo IM.7013.3.2013.MP z dnia 7 kwietnia 2014 r.), zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „rozbudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu od km 0+012,65 do km 1+376,68”.
 

Odwołanie wraz z całością akt sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późniejszymi zmianami) przekazane zostało w dniu 1 września 2014 r. do Wojewody Małopolskiego w Krakowie,
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków.

Jednocześnie, informuję, iż niniejsze obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starosty Oświęcimskiego, Urzędu Miasta Oświęcim i Urzędu Gminy Oświęcim oraz zamieszczeniu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Gminy Oświęcim i Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

WAB.6747.3.2014