02.07.2020

Obwieszczenie

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
z dnia 30 czerwca 2020 roku
o wyłożeniu do publicznego wglądu „projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Oświęcim – aktualizacja”
Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843, 875), Prezydent Miasta Oświęcim zawiadamia:
o wyłożeniu do wglądu publicznego:
„PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA
W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA OŚWIĘCIM – AKTUALIZACJA”
Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od dnia 01.07.2020 r. do dnia 21.07.2020 r.
Dokument jest dostępny na stronie internetowej: http://bip.oswiecim.um.gov.pl/5938/dokument/22882
Dokument wyłożony jest również w Urzędzie Miasta Oświęcim przy ul. Zaborskiej 2, w pokoju nr 25. Wgląd do dokumentu w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim jest możliwy: w poniedziałek, środę, czwartek od godz. 8:00 do godz. 14:00, we wtorek od godz. 8:00 do godz. 15:30 i w piątek od godz. 8:00 do godz. 12:00.
Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze miasta Oświęcim mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.
Uwagi proszę składać w siedzibie Urzędzie Miasta w godzinach urzędowania lub przesłać na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim. Wniosek powinien zawierać nazwisko oraz imię (lub nazwę) i adres wnioskodawcy.

Font Resize
Contrast