20.12.2017

Obwieszczenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa; Departamentu Loklaizacji Inwestycji o Budowie gazociągu DN500 MOP 8,4 MPa

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1257) i art. 12 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1731, z późn. zm.), przekazuję w załączniku obwieszczenie informujące o wydaniu przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa decyzji z dnia 7 grudnia 2017 r., znak: WI-IV.747.1.4.2017, o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla zamierzenie inwestycyjnego pn.: „ Budowa gazociągu DN500 MOP 8,4 Mpa Skoczów – Komorowice – Oświęcim w ramach budowy gazociągu Skoczów – Komorowice – Oświęcim – Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi – na terenie województwa małopolskiego”.

Jednocześnie przekazuję powyższą decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Załączniki: (zgodnie z treścią pisma)

Dotobwieszczenia