10.01.2022

Obwieszczenie o przystąpieniu do procedury oceny oddziaływania na środowisko i tzw. konsultacji społecznych – dla przedsięwzięcia „Instalacja do przetwarzania odpadów oraz instalacja do termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych”, planowanego na działkach nr 2653/177, 2653/151 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 7 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.23.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 19 listopada 2021 r., uzupełniony za pismem z dnia 21 grudnia 2021 r. firmy AZ Nieruchomości A. Dziwak, Z. Rembiesa Sp. J., ul. Unii Europejskiej 24, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Instalacja do przetwarzania odpadów oraz instalacja do termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych”, planowanego na działkach nr 2653/177, 2653/151 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji.

Zgodnie z wnioskiem przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §2 ust. 1 pkt 41 i 45b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

 

Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:
– wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
– postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
– stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: od 24 stycznia 2022 r. do 22 lutego 2022 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

 

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2,32-600 Oświęcim:
– w formie pisemnej,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organami właściwy do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu oraz Marszałek Województwa Małopolskiego.