21.05.2012

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny na środowisko

 OBWIESZCZENIE
o przeprowadzeniu strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Oświęcim

Na podstawie art. 21, ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz podjętej przez Radę Miasta Oświęcim  Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam:

 OBWIESZCZENIE
o przeprowadzeniu strategicznej oceny  oddziaływania na środowisko
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Oświęcim

Na podstawie art. 21, ust.1, art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1, art. 50, ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277) oraz podjętej przez Radę Miasta Oświęcim  Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, zawiadamiam:

– o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim”,
– i o przeprowadzaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej opisanej zmiany studium, – obejmującego sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

Z niezbędną dokumentacją powstałą, w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim” w zakresie,o którym mowa powyżej i w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko t.j. z:
– Uchwałami Rady Miasta Oświęcim  o przystąpieniu  do sporządzania zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim”,
– dokumentem, o którym mowa w art. 21, ust. 2 pkt 23, lit. d w/w ustawy – opracowaniem ekofizjograficznym,
– dokumentem, o którym mowa w art. 21, ust.2, pkt 23, lit. c w/w ustawy – programem ochrony środowiska dla miasta Oświęcim oraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Oświęcim,
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32 – 600 Oświęcim, w Wydziale Architekury I Urbanistyki.

Stosownie do art. 39, ust.1, pkt 4, art.40, w związku z art. 54, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1277), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do w/w projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym,
w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32 – 600 Oświęcim, e-mail: um.@um.oswiecim.pl
Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator, itp.).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim – Prezydent Miasta Oświęcim, zgodnie z art. 11 ustawy  z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  z 2003 roku, Nr 80, poz.717, z późniejszymi zmianami).