24.05.2012

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust.1 ustawy z dnia  03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XIX/353/12 z dnia 28 marca  2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r.- w zakresie  ustaleń tekstowych dotyczących §16 zawierających zasady wyposażenia w ciepło. Rysunek planu nie ulegnie zmianie.

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM
przystąpieniu
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r. oraz do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust.1 ustawy z dnia  03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XIX/353/12 z dnia 28 marca  2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 sierpnia 2003r.- w zakresie  ustaleń tekstowych dotyczących §16 zawierających zasady wyposażenia w ciepło. Rysunek planu nie ulegnie zmianie.

o wszczęciu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w w/w projekcie zmiany planu miejscowego.

Zainteresowani mają możliwość zapoznać się z niezbędną dokumentacją w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w zakresie, o którym mowa powyżej) i do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki, 32-600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22, w godzinach funkcjonowania Urzędu oraz wnieść wnioski lub uwagi w nieprzekraczalnym terminie 21 dni licząc od dnia podania do publicznej wiadomości.
Wnioski, uwagi należy wnosić: 
–  na piśmie w Urzędzie Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2 (Dziennik Podawczy – pok. nr 1),
– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim,
–  ustnie do protokołu w Urzędzie Miasta Oświęcim, Wydział Architektury i Urbanistyki, 32- 600 Oświęcim, ul. Jagiełły 23 , pokój 22.
Dopuszcza się również składanie uwag i wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130 poz. 1450) na adres: e-mail um@um.oswiecim.pl
Wniosek, uwaga powinny zawierać: imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres i przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek, należy podać tytuł prawny.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia  03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim.