21.05.2012

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego Uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006 roku.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego Uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006 roku.

Zmiana studium obejmuje obecnie dodatkowo następujące tereny położone w granicach administracyjnych miasta Oświęcim:
1.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon ulicy Pławskiej,
2.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon ulicy Brzozowej,
3.teren położony przy ul. Szkolnej,
4.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon na południe od ulicy Śląskiej,
5.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon ulicy Handlowej,
6.2 tereny teren położone pomiędzy granicą administracyjną miasta a rzeką Sołą – rejon ulicy Makowskiego,
7.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a jeziorem Kruki – rejon ujścia Soły do Wisły,
8.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a rzeką Wisłą – rejon na północ od ulicy Wodociągowej,
9.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a rzeką Wisłą – rejon na zachód od przysiółka Mańki,
10.2 tereny położone pomiędzy granicą administracyjną miasta a Kanałem Dwory i osadnikami przemysłowymi,
11.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a bocznicą kolejową – rejon na północ od ulicy Fabrycznej,
12.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a osiedlem Monowice – rejon ulicy M. Foksa,
13.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a Miejską Strefą Aktywności Gospodarczej – rejon ulicy Pod Dębem,
14.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a ogródkami działkowymi – rejon na północny-wschód od Stawu  Krzemieńczyk Duży,
15.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a osiedlem Nowe Stawy – rejon na zachód od ulicy Jagiełły (w sąsiedztwie Stawów Adolfińskich).

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium, obejmującej wyżej wymienione tereny, na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32 – 600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.