21.05.2012

Obwieszczenie o przystąpieniu do zmiany studium

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego Uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006 roku.

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami),  zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Oświęcim Uchwały Nr XVIII/340/12 z dnia 29 lutego 2012r. zmieniającej Uchwałę Nr XIII/199/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2011r., w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim, uchwalonego Uchwałą Nr LIX/594/06 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2006 roku.

Zmiana studium obejmuje obecnie dodatkowo następujące tereny położone w granicach administracyjnych miasta Oświęcim:
1.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon ulicy Pławskiej,
2.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon ulicy Brzozowej,
3.teren położony przy ul. Szkolnej,
4.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon na południe od ulicy Śląskiej,
5.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a torami kolejowymi – rejon ulicy Handlowej,
6.2 tereny teren położone pomiędzy granicą administracyjną miasta a rzeką Sołą – rejon ulicy Makowskiego,
7.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a jeziorem Kruki – rejon ujścia Soły do Wisły,
8.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a rzeką Wisłą – rejon na północ od ulicy Wodociągowej,
9.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a rzeką Wisłą – rejon na zachód od przysiółka Mańki,
10.2 tereny położone pomiędzy granicą administracyjną miasta a Kanałem Dwory i osadnikami przemysłowymi,
11.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a bocznicą kolejową – rejon na północ od ulicy Fabrycznej,
12.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a osiedlem Monowice – rejon ulicy M. Foksa,
13.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a Miejską Strefą Aktywności Gospodarczej – rejon ulicy Pod Dębem,
14.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a ogródkami działkowymi – rejon na północny-wschód od Stawu  Krzemieńczyk Duży,
15.teren położony pomiędzy granicą administracyjną miasta a osiedlem Nowe Stawy – rejon na zachód od ulicy Jagiełły (w sąsiedztwie Stawów Adolfińskich).

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany studium, obejmującej wyżej wymienione tereny, na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32 – 600 Oświęcim w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
 

Font Resize
Contrast