29.12.2023

OBWIESZCZENIE o utrzymaniu w mocy decyzji Wojewoda Małopolski zawiadamia, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, w związku z prawomocnym wyrokiem WSA w Warszawie z 16 czerwca 2023 r., sygn. akt VII SA/Wa 819/23, po ponownym rozpatrzeniu odwołania strony postępowania, decyzją znak: DOR.7110.478.2023.JOO, DOA.7110.13.2023 z 15 grudnia 2023 r., utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego nr 90/B/2022 znak: WI-II.7840.17.14.2022.MZ z 19 grudnia 2022 r. w części dotyczącej działek ewidencyjnych numer 1600/7 i 1600/11, obręb 0001 Oświęcim, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim-miasto.

WI-II.7840.17.14.2022.EJ OBWIESZCZENIE o utrzymaniu decyzji po wyroku – TRESC