03.11.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji Nr 36/L/2017 z 2 listopada 2017 r. (znak
sprawy: WI-IV.746.1.47.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie
zamkniętym dla inwestycji pn.: Budowa odcinka gazociągu w/c DN500 relacji Oświęcim-
Szopienice o długości 30,00 m oraz połączenie odcinkiem kabla drenażowego o długości ok.
100 m istniejącej stacji drenażu wzmocnionego z nowym gazociągiem dla zadania
inwestycyjnego pn: „Przebudowa gazociągu DN 500 Oświęcim- Szopienice”, na działce nr
715/3, obręb 0001 Oświęcim, miasto Oświęcim – na wniosek złożony 18.08.2017 r., uzupełniony
14.09.2017 r., przez inwestora: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA,
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Jerzego Heidera – adres
do korespondencji: GAS-ENGINEERING Jerzy Heider, ul. gen. Hallera 20, 41-709 Ruda Śląska.

 

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kodeksu postępowania administracyjnego, mogą zapoznać
się z ww. decyzją (powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.47.2017) w Wydziale
Infrastruktury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, pokój 19, ul. Basztowa 22.
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Ministra
Infrastruktury i Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy
składać za pośrednictwem organu wydającego decyzję, tj. Wojewody Małopolskiego (na adres:
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec Wojewody Małopolskiego.
Z dniem doręczenia Wojewodzie Małopolskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – w przypadku zawiadomienia
przez obwieszczenie – doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od
dnia publicznego ogłoszenia, tj. ukazania się obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji Wojewody
Małopolskiego.
Obwieszczenie podlega publikacji:
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie,
– na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim
(art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Załącznik

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji.8006769 8859688