16.03.2021

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 12 marca 2021 r. decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 wraz ze stacją Oświęcim oraz pozostałych linii zlokalizowanych na stacji Oświęcim, roboty usytuowane na wybranych działkach stanowiących tereny otwarte realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””.

Oświęcim, dnia 12 marca 2021 r.

Znak sprawy: GA.6733.1.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 12 marca 2021 r. decyzji nr 2/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie, rozbudowie, przebudowie oraz remoncie linii kolejowej nr 93 w km od 22,345 do 27,800 wraz ze stacją Oświęcim oraz pozostałych linii zlokalizowanych na stacji Oświęcim, roboty usytuowane na wybranych działkach stanowiących tereny otwarte realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice realizowanego w ramach projektu POliŚ 5.1-12 „Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice””.

Inwestycja celu publicznego będzie realizowana na działkach niestanowiących teren zamknięty o numerach 2075 obręb Babice, 1439/37, 2523, 2572/2 obręb Brzezinka, 1733/11 obręb Oświęcim – gmina Miasto Oświęcim.

Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zawiadomienie stron przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji. Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w godzinach pracy Urzędu.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

podpis na oryginale

Obwieszczenie do pobrania:

Obwieszczenie Decyzja Tekst

Obwieszczenie Decyzja Tekst PDF

Obwieszczenie Decyzja Skan PDF