19.11.2013

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu miejscowego

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego,
obejmującego działki geodezyjne nr 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zmianami) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art.54 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XL/741/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego,

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego,
obejmującego działki geodezyjne nr 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zmianami) oraz art. 46 pkt 1, art.54 ust. 2 i art.54 ust.3 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami), oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim nr XL/741/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego,

obejmującego działki geodezyjne nr 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 listopada 2013 r. do 17 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23,  pokój nr 22, I piętro, od 8.00 do 12.00 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.oswiecim.pl.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w w/w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 r. w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15 o godz. 15.00
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:
– projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu w rejonie ul. Kolbego, obejmującego działki geodezyjne nr 711/4, 712/1, 713/9, 714/8, 706/12, 707/3, 708/3;
– prognoza oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 w/w ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. do  Prezydenta Miasta Oświęcim.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest  Prezydent Miasta Oświęcim.