20.05.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji nr 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjnej I0 Q=5000 Nm3/h obiekt E-86 na terenie zakładu Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. w Oświęcimiu ul. Chemików 1”, na działkach nr 2653/203, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. w Oświęcimiu ul. Chemików 1.

Oświęcim, dnia 17 maja 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.1.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji nr 1/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji gazowej redukcyjnej I0 Q=5000 Nm3/h obiekt E-86 na terenie zakładu Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. w Oświęcimiu ul. Chemików 1”, na działkach nr 2653/203, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. w Oświęcimiu ul. Chemików 1.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu 20 maja 2021 r.

GA.6220.1.2021.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Tekst

GA.6220.1.2021.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Skan

GA.6220.1.2021.III Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Pdf