01.08.2022

OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Oświęcim

Oświęcim, dnia 29 lipca 2022 r.

Znak sprawy:
GA.6733.4.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w postępowaniu wszczętym na wniosek Inwestora: PHU Stanieczko Sp. z o.o., S.K., ul. Cielmicka 39, 43-100 Tychy z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z budową przyłączy, przy ul. Grobelnej, na działkach nr 833/18, 833/12, 833/11, 833/10 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Pismem z dnia 28 lipca 2022 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji do Starosty Oświęcimskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Klimatu i Środowiska oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego – organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim do 21 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.