14.07.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim dot. postepowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 17 maja 2022 r., uzupełniony w dniu 27 maja 2022 r. Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 90mm PE wraz z budową przyłącza gazu ziemnego średniego ciśnienia DZ 25mm PE w Oświęcimiu, przy ulicy Nowe Stawy, na działkach nr 1648/6, 4467, 4459 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 13 lipca 2022 r.

Znak sprawy:GA.6733.3.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 17 maja 2022 r., uzupełniony w dniu 27 maja 2022 r. Inwestora: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia DZ 90mm PE wraz z budową przyłącza gazu ziemnego średniego ciśnienia DZ 25mm PE w Oświęcimiu, przy ulicy Nowe Stawy, na działkach nr 1648/6, 4467, 4459 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Pismem z dnia 12 lipca 2022 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji do Starosty Oświęcimskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz o wydanie opinii do Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. i Polskich Sieci Elektroenergetycznych Południe S.A.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy kodeks postępowania administracyjnego – organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim do dnia 12 sierpnia 2022 r.