27.05.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o podjęciu procedur planistycznych, które zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.

Oświęcim, dnia 25 maja 2020 r.

Znak sprawy:

GA.6721.103.58.2019.II

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Oświęcim

podjęciu procedur planistycznych, które

zostały zawieszone z dniem 31 marca 2020 r.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1, w związku z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz w związku z ustawą z dnia 14 maja 2020r. O zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875)

zawiadamiam, że z dniem 25 maja 2020r.

z mocy prawa następuje podjęcie procedur planistycznych dotyczących następujących sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów:

przy ul. mjr Piotra Szewczyka w Oświęcimiu

– w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej w Oświęcimiu.

Równocześnie zawiadamiam, że:

1. Został wydłużony termin składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. mjr Piotra Szewczyka w Oświęcimiu. Uwagi do projektu w/w planu miejscowego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2020r.

2. Został wydłużony termin wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, Bolesława Prusa i Młyńskiej w Oświęcimiu.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu w/w planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją zostaje wydłużone dodatkowo do dnia 15 lipca 2020r.

Uwagi do projektu w/w planu miejscowego można wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lipca 2020r.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie w/w planu miejscowego odbędzie się w dniu 14 lipca 2020r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, I piętro sala nr 15.

W przypadku zmiany przepisów, termin dyskusji publicznej może ulec zmianie.

Zasady udostępniania projektów planów miejscowych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz niezbędną dokumentacją w ramach wyłożenia do publicznego wglądu:

– bezpośredni kontakt i obsługa obywateli odbywa się wyłącznie po uprzednim umówieniu i potwierdzeniu wizyty – Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim ul. Jagiełły 23, I piętro pok. 22 w godzinach pracy Urzędu – mailowo pod adres malgorzata.potaczek@um.oswiecim.pl, zuzanna.sanak@um.oswiecim.pl lub telefonicznie pod numerami 33 842 92 21, 33 842 92 72.

– projekty planów miejscowych udostępnione są na stronie internetowej: oswiecim.pl – BIP – zagospodarowanie przestrzenne.

Ponadto do w/w planów miejscowych obowiązują następujące zasady składania uwag:

Uwagi – własnoręcznie podpisane z podaniem imienia, nazwiska i adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy, można wnosić:

– na piśmie w Urzędzie Miasta Oświęcim – poprzez wrzucenie pisma z uwagą do odpowiedniego pojemnika umieszczonego w pobliżu wejścia do budynku Urzędu Miasta Oświęcim lub – w przypadku uruchomienia Dziennika Podawczego – na stanowiskach informacyjno-podawczych,

– drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Oświęcim ul. Zaborska 2, 32-600 Oświęcim

– drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO

Na podst. art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) – DZ.U.UE L119, w związku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że:

Administrator Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim,

z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2

Inspektor Ochrony Danych

Kontakt: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 8429307 lub na adres siedziby administratora

Cele przetwarzania danych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu rozpatrzenia wniosku/uwagi na potrzeby ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 17 pkt 11-14, w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz § 12 pkt 16 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Okres przechowywania

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt.

Odbiorcy Twoich danych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa – Wojewodzie Małopolskiemu oraz projektantowi, na podstawie umowy powierzenia.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych,

  2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

  3. prawo ograniczenia przetwarzania.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych uzyskanych w toku prowadzonych postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych prawo, o którym mowa w art. 15 lit g RODO (jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle) przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której te dane pozyskano.

Prawo wniesienia skargi

W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o konieczności podania danych

Podanie danych – imię, nazwisko i adres – jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych wniosek/uwaga nie będzie rozpatrywany.