15.02.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – budowa sieci wodociągowej wzdłuż ul. Fabrycznej w Oświęcimiu

Oświęcim, dnia 13 lutego 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6733.3.2023.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 i 1c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 13 lutego 2024 r. decyzji nr 1/2024 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wzdłuż ul. Fabrycznej w Oświęcimiu, w liniach rozgraniczających teren realizacji inwestycji na działkach numer: 987/2, 986/2, 983/7, 983/4, 982/8, 977/23, 1777, 622/3, 621/3, 619/3, 618/3, 622/4, 621/4, 619/4, 618/4 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zawiadomienie stron przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 6, ust. 7 i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynie 12 miesięcy. Art. 158 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 §1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynie 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.

Zgodnie z art. 53 ust. 1-1d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanych w jego toku postanowieniach oraz o decyzji kończącej to postępowanie strony zawiadamia się w drodze udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący postępowanie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, z wyłączeniem inwestycji lokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej decyzją, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Architektury i Urbanistyki – ul. Władysława Jagiełły 23, pok. 22, w godzinach pracy Urzędu.