18.08.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Oświęcim, dnia 16 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: GA.6733.2.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania

o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2022 r. decyzji nr 1/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej DZ 110mm PE w Oświęcimiu, przy ulicy Nowe Stawy, na działkach nr 1648/5, 1648/6, 4467, 4459 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zawiadomienie stron przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Architektury i Urbanistyki – ul. Jagiełły 23, pok. 22, w godzinach pracy Urzędu.

Podpis na oryginale: Prezydent Miasta. Janusz Chwierut