02.05.2023

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 26 kwietnia 2023 r.

Znak sprawy:

GA.6220.22.2022.III

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 26 kwietnia 2023 r. decyzji nr 3/2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych poprzez doposażenie instalacji w dodatkowe urządzenie marki EREMA typ RGA 80TVE”, planowanego na działce nr 2653/221 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Multi Polymers Bałdyga Sp. J., ul. Lędzińska 18, 43-140 Lędziny.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 02 maja 2023 r.