26.03.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 3/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 25 marca 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.1.2024.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 25 marca 2024 r. decyzji nr 3/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa działającej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych na terenie Spółki Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, polegająca na jej doposażeniu w nowe urządzenie- rozrywarka do worków”, planowanego na działkach nr 1074/6, 1075/3, 1075/7, 1102/1 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Wywieszono na tablicy informacyjnej:

od dnia 26.03.2024 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 26.03.2024 r.