09.08.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 5 sierpnia 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.8.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 5 sierpnia 2021 r. decyzji nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Budowa nowej instalacji dopalania odgazów pochodzących z produkcji kauczuków o wydajności 240 000 Nm3/h (2 jednostki dopalające x 120 000 Nm3/h każda)”, planowanego na działkach nr 4126/11, 2653/103, 2653/74, 2653/105, 2653/120 obręb Dwory I oraz 1773/21, 1773/39, 1773/41 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. w Oświęcimiu ul. Chemików 1.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskotreść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 9 sierpnia 2021 r.