19.08.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 17 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.6.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 17 sierpnia 2022 r. decyzji nr 5/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku produkcyjnego C-107 na potrzeby trzeciej linii depolimeryzacji metakrylanu metylu, planowanego na działce nr 2653/145 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Henryk Konieczny Zakład Tworzyw Sztucznych i Wyrobów Różnych “HEKO”, ul. Osnowa 61, 26-260 Czermno.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 19 sierpnia 2022 r.