22.12.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oświęcim, dnia 17 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: GA.6220.9.2020.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 17 grudnia 2020 r. decyzji nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurowo-socjalną wraz z infrastrukturą techniczną”, planowanego na działkach nr 1676/9, 1679/20, 1689/20, 1689/22, 1692/17, 1692/19, 1701/14 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Hexja Composites Sp. z o.o., Sp. K., ul. Gospodarcza 24, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Obwieszczenie Podanie Do Publicznej Wiadomości TEKST PDF

Obwieszczenie Podanie Do Publicznej Wiadomości SKAN

Obwieszczenie Podanie Do Publicznej Wiadomości TEKST