25.08.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 6/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 24 sierpnia 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.9.2022.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 24 sierpnia 2022 r. decyzji nr 6/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zbiorników do magazynowania substancji chemicznych wraz z infrastrukturą: system rurociągów, nalewaki, pompownia, drogi dojazdowe, parkingi”, planowanego na działce nr 2653/283 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Podpis na oryginale: Prezydent Miasta. Janusz Chwierut

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 25 sierpnia 2022 r.