17.11.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu decyzji nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 15 listopada 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.12.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 15 listopada 2021 r. decyzji nr 8/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa nowej instalacji do produkcji dyspersji i klejów”, planowanego na działkach nr 1801/1, 1801/2, 1801/3 obręb Monowice oraz 2653/318, 2653/319, 2653/276, 2653/320 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o. Sp. J. w Oświęcimiu ul. Chemików 1.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz opiniami: Marszałka Województwa Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

 

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 17 listopada 2021