22.05.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu opinii ws. przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910”- LEGALIZACJA.

Oświęcim, dnia 16 maja 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.20.2022.III

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu postanowienia znak: GA.6220.20.2022.III z dnia 16 maja 2024 r. opiniującego zamierzenie opisane w raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+910”- LEGALIZACJA.

Strony postępowania mogą zapoznać się z ww. postanowieniem w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim, w godzinach pracy Urzędów. Na przedmiotowe postanowienie nie przysługuje zażalenie.

GA.6220.20.2022.III_obwieszczenie_skan

GA.6220.20.2022.III_postanowienie_skan