18.03.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu w dniu 12 marca 2024 r. decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych”, na działce nr 857/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 12 marca 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.8.2023.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 12 marca 2024 r. decyzji nr 2/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Zbieranie odpadów w punkcie skupu złomu oraz tworzyw sztucznych”, na działce nr 857/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Anna Marcela prowadząca działalność: Anna Marcela KOLMET, ul. Fabryczna 50, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Wywieszono na tablicy informacyjnej:

od dnia 18 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona na okres minimum 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 18 marca 2024 r.