09.02.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o wydaniu w dniu 7 lutego 2024 r. decyzji nr 1/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Oświęcim, dnia 7 lutego 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6220.11.2023.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 7 lutego 2024 r. decyzji nr 1/2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa instalacji do produkcji polistyrenu do spieniania InVento X (budowa infrastruktury do rozładunku, magazynowania, transportu oraz dozowania recyklatów – surowców pomocniczych do produkcji tworzywa sztucznego w postaci perełek polistyrenowych do spieniania – ekstrudowany polistyren, xEPS)”, planowanego na działkach nr 2653/203, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym ze stanowiskami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

podpisano elektronicznie

Wywieszono na tablicy informacyjnej:

od dnia 9.02.2024 r.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – treść przedmiotowej decyzji została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Oświęcim wraz z publikacją niniejszego obwieszczenia w dniu: 9.02.2024 r.