12.01.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 31 maja 2021 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w ramach rozbudowy, przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych „Zaborze” w Oświęcimiu”, planowanego na działkach nr: 344/33, 343/7, 342/147, 330/8, 330/14 obręb Zaborze, gmina Oświęcim oraz 1030/37, 2651/6 obręb Dwory I; 370/3 obręb Zaborze; 623/9, 2006/1195 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 10 stycznia 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.10.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 31 maja 2021 r. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych w ramach rozbudowy, przebudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych „Zaborze” w Oświęcimiu”, planowanego na działkach nr: 344/33, 343/7, 342/147, 330/8, 330/14 obręb Zaborze, gmina Oświęcim oraz 1030/37, 2651/6 obręb Dwory I; 370/3 obręb Zaborze; 623/9, 2006/1195 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynności tych można dokonać do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

Z dokumentacją sprawy, w tym opiniami właściwych organów można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22 albo e-mailowo: mateusz.kowal@um.oswiecim.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

W niniejszej sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach liczba stron postępowania przekracza 10, wobec czego stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Do zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu osób, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art.  49.  Kodeksu postępowania administracyjnego:

§  1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§  2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.