12.04.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Stara Droga, na działce nr 1773/146 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim

Oświęcim, dnia 7 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.12.2020.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

podaję do publicznej wiadomości informację o:

1. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W związku z wszczętym postępowaniem administracyjnym na wniosek z dnia 11 października 2020 r., uzupełniony za pismami z dnia 13 i 30 listopada 2020 r. inwestora TONGLI IMPORT – EXPORT Sp. z o.o., ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn Koźle w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Stara Droga, na działce nr 1773/146 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim – postanowieniem z dnia 3 lutego 2021 r. nałożono na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor za pismami z dnia 3 marca 2021 r. oraz 23 marca 2021 r. złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z późniejszym aneksem.

2. W związku z powyższym wskazuję 30-dniowy termin konsultacji społecznych – na składanie uwag i wniosków: od 19 kwietnia 2021 r. do 18 maja 2021 r. włącznie. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

3. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu Miasta Oświęcim:
– w formie pisemnej,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4. Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22, w godzinach pracy Urzędu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:
– wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
– postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
– stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

5. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organem właściwym do wydania uzgodnienia w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie. Organem właściwy do wydania opinii w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.

Obwieszczenie Konsultacje Społeczne Tekst

Obwieszczenie Konsultacje Społeczne Tekst PDF

Obwieszczenie Konsultacje Społeczne Skan