13.09.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. ponowienia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – „Recykling mechaniczny czystego odpadu EPS”, planowanego na działkach nr 2653/38, 2653/203, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim

Oświęcim, dnia 8 września 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.15.2021.III

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 9 lipca 2021 r. firmy – Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Recykling mechaniczny czystego odpadu EPS”, planowanego na działkach nr 2653/38, 2653/203, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim, w związku z uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ponawiam procedurę wyłożenia do publicznego wglądu niezbędnej dokumentacji sprawy.

Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:
– wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
– postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
– stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska te są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: 15 września 2021 r. do 14 października 2021 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Zaborska 2,32-600 Oświęcim:
– w formie pisemnej,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu.