18.03.2024

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim ws. postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN przy ul. Grobelnej w Oświęcimiu, na działkach nr 833/10, 833/11, 833/12, 833/18 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 12 marca 2024 r.

Znak sprawy:

GA.6733.1.2024.III

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

Działając na podstawie art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 do 1d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 7 lutego 2024 r. (data wpływu do Urzędu 19 lutego 2024 r.) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nN przy ul. Grobelnej w Oświęcimiu, na działkach nr 833/10, 833/11, 833/12, 833/18 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wobec powyższego przysługuje Państwu prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Ponadto stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu oraz zapoznania się ze wszystkimi materiałami zgromadzonymi w trakcie jego trwania w każdym jego stadium. Czynności tych można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Władysława Jagiełły 23, 32-600 Oświęcim do dnia 12 kwietnia 2024 r.

Pismem z dnia 12 marca 2024 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji do Ministra Klimatu i Środowiska, Marszałka Województwa Małopolskiego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie. Organy te mają 2 tygodnie na zajęcie stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 53 ust. 1-1d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, o wydanych w jego toku postanowieniach oraz o decyzji kończącej to postępowanie strony zawiadamia się w drodze udostępnienia zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego organ prowadzący postępowanie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, z wyłączeniem inwestycji lokalizowanych na terenach zamkniętych ustalonych przez Ministra Obrony Narodowej decyzją, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się w sposób, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym lub nieuzyskania danych pozwalających na ustalenie adresu właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości w sposób określony w ust. 1b, zawiadomienia dokonuje się w sposób, o którym mowa w art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepisu art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,

 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 846-62-21.

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wydania/zmiany decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 6 ust. 1 pkt c RODO.

 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa – ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. A.

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.

 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu i numeru PESEL, które podawane są dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy oraz prawidłowej identyfikacji osoby. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

 9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.

 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.