02.06.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 1 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.

Oświęcim, dnia 1 czerwca 2020 r.

Znak sprawy: GA.6220.21.2019.III

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 1 czerwca 2020 r. decyzji nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa istniejącej instalacji do przetwarzania odpadów poprzez doposażenie instalacji w młyn do mielenia zlepów”, planowanego w Oświęcimiu, na działce nr 2653/221 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.