11.05.2022

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 maja 2022 r. – zawiadomienie dla stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15 881 m2”.

Oświęcim, dnia 10 maja 2022 r.

Znak sprawy: GA.6220.3.2022.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) – w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w postępowaniu wszczętym na wniosek z dnia 18 stycznia 2022 r. firmy: Koleje Małopolskie Sp. z o.o., ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa Punktu Utrzymania Taboru wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu dla nieruchomości gruntowej Gminy Miasto Oświęcim, położonej przy ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu obręb Brzezinka obejmującej działki nr 2484, 2498, 2500 oraz część działki 1066/9, 2460, 2572/9, o łącznej powierzchni 15 881 m2.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Czynności tych można dokonać do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania niniejszego pisma (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej).

Z dokumentacją sprawy, w tym opiniami właściwych organów można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22 albo e-mailowo: mateusz.kowal@um.oswiecim.pl, w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w związku z koniecznością umożliwienia zapoznania się przez strony z całością dokumentacji sprawy przed wydaniem decyzji określono nowy termin na wydanie decyzji tj. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli: 1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 §1 (bezczynność); 2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie, zawierające uzasadnienie należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim.

W niniejszej sprawie strony postępowania zawiadamiane są zgodnie z zasadami art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego:

Art.  49. §1.  Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Art. 49 §2.  Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Opublikowano w dniu 11 maja 2022 r.