14.12.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 grudnia 2018 r.

Oświęcim, dnia 13 grudnia 2018 r.

Znak sprawy:  GA.6220.21.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 i 16, art. 33 ust. 1 pkt 1-8, art. 79 ust. 1 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

podaję do publicznej wiadomości informację o:

  1. Wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Solvent Wistol S.A., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa innowacyjnej instalacji do wytwarzania octanu etylu”, planowanego na działce nr 2653/118 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

  2. Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji.

  3. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz danych o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Jednocześnie wskazuję 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków: 2 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2019 r. Uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu, pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej,

– ustnie do protokołu,

– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Z raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz z niezbędną dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy urzędu.

Do niezbędnej dokumentacji sprawy należą:
– wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami,
– postanowienia organu właściwego do wydania decyzji,
– stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Oświęcim. Organami właściwymi do wydania uzgodnienia są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Organami właściwymi do wydania opinii są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu i Marszałek Województwa Małopolskiego.

Obwieszczenie Raport OOS