13.09.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 13 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 13 września 2018 r.

GA.6220.10.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

podaję do publicznej wiadomości informację

o wydaniu decyzji nr 5/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie – danych o ww. decyzji – dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”, planowanego na działkach nr 118/1, 118/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Decyzja została wydana dla inwestora – Frakcja Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone.

Wszystkie organy opiniujące stwierdziły, że przedmiotowa inwestycja nie zagraża środowisku i wyraziły opinię, iż nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowej sprawie zostały dopuszczone na prawach strony organizacje ekologiczne: Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu oraz Stowarzyszenie Stop Fetorowi w Mieście i Gminie Oświęcim. Organizacje te nie wniosły żadnych uwag do postępowania.

Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 3 informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.