17.09.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 14 września 2018 r.

GA.6220.12.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

informuję

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie, danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowiska dla przedsięwzięcia pn.:

Adaptacja hali na potrzeby punktu przeładunku złomu”, planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Inwestor: Joanna Kiełek, prowadząca działalność: FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim.

Font Resize
Contrast