16.10.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15.10.2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 15 października 2018 r.

GA.6220.12.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

danych o postanowieniu Prezydenta Miasta z dnia 15 października 2018 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja hali na potrzeby punktu przeładunku złomu”, planowanego na działce nr 1773/7 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim – do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Inwestor: Joanna Kiełek, prowadząca działalność: FUH Lavenir, ul. Szpitalna 118/1, 32-600 Oświęcim.