20.04.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 kwietnia 2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory” – Pole B wraz z realizacją nowego zakładu przeróbczego kopaliny i kontenerowego zaplecza administracyjno-socjalno-magazynowego”, planowanego na działkach nr 1050/7, 1050/9, 1050/10, 1050/12, 1051/4, 1052/21, 1052/22, 1054/7, 1054/8, 1055/3, 1055/5 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Oświęcim, dnia 15 kwietnia 2021 r.

Znak sprawy: GA.6220.3.2021.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 247)

podaję do publicznej wiadomości informację o:

wszczęciu w dniu 14 kwietnia 2021 r. postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 16 marca 2021 r., uzupełniony za pismem z dnia 12 kwietnia 2021 r. Inwestora: Krakowskie Zakłady Eksploatacji Kruszywa S.A., ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i ustalenie zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Dwory” – Pole B wraz z realizacją nowego zakładu przeróbczego kopaliny i kontenerowego zaplecza administracyjno-socjalno-magazynowego”, planowanego na działkach nr 1050/7, 1050/9, 1050/10, 1050/12, 1051/4, 1052/21, 1052/22, 1054/7, 1054/8, 1055/3, 1055/5 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z przedstawioną kartą informacyjną przedsięwzięcie zakwalifikowane jest do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 2 w nawiązaniu do § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a oraz § 2 ust. 1 pkt 26 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839).

Inwestor wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożył wniosek o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz kartę informacyjną przedsięwzięcia. Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Krakowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu tutejszy organ wyda postanowienie o ustaleniu zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po złożeniu przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko tutejszy organ poinformuje poprzez obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i wskaże wówczas 30-dniowy termin na składanie uwag i wniosków do postępowania z udziałem społeczeństwa.

Dokumentacja sprawy znajduje się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Oświęcim, z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2,

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
iod@oswiecim.um.gov.pl, nr telefonu 33 84-29-307
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań publicznych na podstawie przepisów prawa (wydanie/zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz w ocenach oddziaływania na środowisko, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres ustalany zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. , Nr 14, poz. 67) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa – kat. BE10.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, za wyjątkiem numeru telefonu, który jest podawany dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu i szybszego załatwienia sprawy. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych, a konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  lub organizacji międzynarodowej.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.


Obwieszczenie PDF Skan 
Obwieszczenie Tekst 
Obwieszczenie PDF Tekst
Informacja RODO PDF 
Informacja RODO