17.01.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 stycznia 2019 r.

Oświęcim, dnia 16 stycznia 2019 r.

Znak sprawy:

GA.6220.22.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

o wydaniu postanowienia Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 stycznia 2019 r., ws. przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji LNG w Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna”, planowanego na działkach nr 2653/208, 2653/217, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, tutejszy organ zakończył zbieranie materiału dowodowego. Zgodnie z art.  10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższych czynności, strony postępowania mogą dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 21 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – dane o ww. postanowieniu zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku.

Obwieszczenie 16.01.2019