19.09.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 września 2019 r.

Oświęcim, dnia 17 września 2019 r.

Znak sprawy:  GA.6220.7.2019.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn.) w nawiązaniu do art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m    s t r o n y    p o s t ę p o w a n i a,

o zakończeniu gromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek firmy Synthos Dwory 7 Sp. z o. o., Sp. J., ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa trzeciej linii do produkcji XPS obejmująca: przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego oraz magazynowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego na produkcyjno-magazynowy, budowę budynku technicznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, instalacjami wewnętrznymi, budowę fundamentów pod urządzenia technologiczne, budowę wiaty, budowę dwóch zbiorników izobutanu oraz zbiornika CO2 w obszarze istniejącej Instalacji IPPC Produkcji Tworzyw Styrenowych zlokalizowanej na terenie Synthos Dwory 7 Sp. z o.o., Sp. j, 32-600 Oświęcim, ul. Chemików 1”, na działkach nr 1773/36, 1773/95 obręb Monowice, 4126/11 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim.

Zgodnie z art.  10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła publikacja niniejszego obwieszczenia.

Stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się:

1) działki przylegające bezpośrednio do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie;

2) działki, na których w wyniku realizacji lub funkcjonowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska;

3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

 

Janusz Chwierut

Prezydent Miasta Oświęcim