21.09.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 września 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 18 września 2018 r.

GA.6220.8.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 38, art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 21 ust. 2 pkt. 9, art. 85 ust. 3 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu decyzji nr 6/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Utworzenie składu materiałów budowlanych oraz opałowych wraz z punktem skupu surowców wtórnych”, planowanego na działce nr 1773/98 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

2. Zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

3. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcim i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Krakowie. Z ww. dokumentami można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu.

Decyzja została wydana po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dla inwestora Marcin Jakubiec, Janusz Pater – wspólników spółki cywilnej MJMetal Marcin Jakubiec, Janusz Pater S.C., ul. Unii Europejskiej 42, 32-600 Oświęcim, tym samym postępowanie w ww. sprawie zostało zakończone.