24.12.2019

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. o wydaniu decyzji nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci gazowej ul. Nowa

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 19 grudnia 2019 r.

GA.6733.4.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m    s t r o n y    p o s t ę p o w a n i a,

o wydaniu w dniu 19 grudnia 2019 r. decyzji nr 1/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia śr/pr Ø63 mm na działkach nr 1301/4, 1301/6 przy ulicy Nowej w Oświęcimiu.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, ul. Jagiełły 23, pokój 22 w godzinach pracy Urzędu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art.  49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Font Resize
Contrast