06.08.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 2 sierpnia 2018 r.

GA.6220.2.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, na wniosek z dnia 15 stycznia 2018 r. Pana Bogdana Biel, Ośrodek Usług Inżynierskich „STAAND” Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 22, 31-523 Kraków – pełnomocnika inwestora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków – w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

Budowa przepławki dla ryb omijającej stopień i próg podpiętrzający w km 4+940 biegu rzeki Wisły oraz modernizacja pracy śluzy żeglugowej na kanale żeglugowym Oświęcim – Przeciszów w obrębie miejscowości Oświęcim i Dwory, gmina Oświęcim, miejscowości Gromiec, gmina Libiąż – Stopień Wodny Dwory – realizowane w ramach zadania pn.: „Odtworzenie ciągłości ekologicznej Wisły i dolnych odcinków rzek Soły i Skawy””, planowanego na działkach nr: 2059/3, 2168/21, 2173/1, 2593/7, 2368/45, 2368/48, 2368/64, 2368/49, 2217/4 obręb Dwory I, 1184/5, 1166/3 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim; 11/2 obręb Dwory II, gmina Oświęcim; 1534/5 obręb Gromiec, gmina Libiąż

tutejszy organ zakończył zbieranie materiału dowodowego.

Zgodnie z art.  10 §  1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, pokój nr 22, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło upublicznienie niniejszego pisma.

Ze względu na fakt, iż liczba stron postępowania przekracza 20 – zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia. Niniejsze obwieszczenie udostępniono na okres minimum 14 dni na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Oświęcim, Urzędu Gminy Oświęcim oraz Urzędu Miejskiego w Libiążu, jak również w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miasta Oświęcim.