23.12.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. – zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy – ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul.Nowe Stawy

Oświęcim, dnia 21 grudnia 2020 r.

Znak sprawy:  GA.6733.2.2020.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 10 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m    s t r o n y     p o s t ę p o w a n i a

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, wszczętym na wniosek z dnia 27 listopada 2020 r., uzupełniony za pismem z dnia 7 grudnia 2020 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów – w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego, planowanej przy ul. Nowe Stawy, na działkach nr 1599/12, 1599/11, 1599/9, 1601/5, 1600/7, 1596/1 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim – istnieje możliwość zapoznania się z projektem decyzji oraz pozostałymi dokumentami w sprawie do dnia 21 stycznia 2021 r. Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w sprawie.

Uprzejmie informuję, że pismem z dnia 21 grudnia 2020 r. wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji do Starosty Oświęcimskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego, Ministra Klimatu i Środowiska, Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu oraz zarządcy drogi ul. Nowe Stawy. Powyższe organy mają 2 tygodnie na zajecie stanowiska w sprawie.

Zgodnie z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, po uprzednim umówieniu się telefonicznie pod numerem 33 842 92 22 albo e-mailowo: mateusz.kowal@um.oswiecim.pl.

PREZYDENT MIASTA

JANUSZ CHWIERUT

PODPIS NA ORYGINALE

 

Obwieszczenie I Pisma Z Dnia 21 Grudnia 2020 R. SKAN

Obwieszczenie TEKST PDF

Obwieszczenie TEKST