24.09.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 wrzesnia 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 21 września 2018 r.

GA.6220.17.2018.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt 9 w związku z art. 73 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

danych o wniosku inwestora Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., ul. Nadwiślańska 46, 32-600 Oświęcim w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa układu oczyszczania biogazu na terenie Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o.”, planowanego na działce nr 1223/9 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.