29.12.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2020 r. o wydaniu decyzji nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach.

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM

32-600 OŚWIĘCIM, UL. ZABORSKA 2

Oświęcim, dnia 22 grudnia 2020 r.

Znak sprawy: GA.6220.8.2020.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 22 grudnia 2020 r. decyzji nr 7/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa działających instalacji przetwarzania odpadów na terenie Spółki Składowisko Odpadów Komunalnych w Oświęcimiu, polegająca na ich doposażeniu w nowe urządzenia”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Nadwiślańskiej, na działkach nr 1074/6, 1075/3, 1075/7, 1102/1, 1084/1, 1084/2, 1083/4, 1083/6, 1095/1, 1096/3, 1096/6, 1097/1, 1098/1 obręb Monowice. Inwestor: Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., ul. nadwiślańska 36, 32-600 Oświęcim.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie, Marszałka Województwa Małopolskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

PREZYDENT MIASTA OŚWIĘCIM

JANUSZ CHWIERUT

podpis na oryginale

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Tekst

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Tekst Pdf

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji Skan

UDOSTĘPNIONO W DNIU 29 GRUDNIA 2020 R.