26.07.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 lipca 2018 r.

Oświęcim, dnia 23 lipca 2018 r.

Znak sprawy:

GA.6220.10.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: „Realizacja instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w procesie odzysku”, planowanego na działkach nr 118/1, 118/2 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Inwestor: Frakcja Sp. z o. o., ul. Wyzwolenia 40, 43-438 Brenna.