25.10.2018

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 października 2018 r.

Znak sprawy: Oświęcim, dnia 23 października 2018 r.

GA.6220.9.2018.III

 

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 21 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.),

informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie:

danych o postanowieniu Prezydenta Miasta Oświęcim, zwalniającym z obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko inwestycję pn.: Rozbudowa instalacji do produkcji lateksu Mirapol oraz lateksu LBSG wraz z budową hali produkcyjnej, budową tacy zbiornikowej oraz rozbudową istniejącej tacy zbiornikowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Synthos Dwory 7 sp. z o.o. sp. j. przy ul. Chemików 1 w Oświęcimiu, planowaną na działkach nr 2653/121 obręb Dwory I oraz 1773/54 obręb Monowice, gmina Miasto Oświęcim.

Inwestor: Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Chemików 1, 32-600 Oświęcim