26.06.2020

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2020 r. o wydaniu decyzji nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświęcim, dnia 25 czerwca 2020 r.

Znak sprawy:  GA.6220.19.2019.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam strony postępowania oraz podaję do publicznej wiadomości informację o

1. Wydaniu w dniu 25 czerwca 2020 r. decyzji nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:Instalacje do dystrybucji i magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych dla projektu budowlanego „Budowa Portu Oświęcim” tj. kompleksu budynków handlowych, usługowych, gastronomicznych, stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą drogową i techniczną oraz elementami reklamowymi m.in. takimi jak pylon”, planowanego w Oświęcimiu, przy ul. Fabrycznej, na działkach nr 1773/59, 1773/58, 1773/125 obręb Monowice oraz 2653/240 obręb Dwory I, gmina Miasto Oświęcim. Inwestor: Spec-Bruk Sp. z o.o., Sp. K., ul. Oświęcimska 69, 32-590 Libiąż.

2. Możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Oświęcim, ul. Jagiełły 23, w godzinach pracy Urzędu, po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie – 33 842 92 22.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w nawiązaniu do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – strony postępowania administracyjnego zawiadamiane są o wydaniu decyzji poprzez obwieszczenie. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Od ww. decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.