28.01.2021

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 stycznia 2021 r. o wydaniu decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Oświęcim, dnia 26 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: GA.6733.2.2020.III

OBWIESZCZENIE

Prezydenta Miasta Oświęcim

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. decyzji nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z budową przyłącza gazu do budynku mieszkalnego, planowanej przy ul. Nowe Stawy, na działkach nr 1599/12, 1599/11, 1599/9, 1601/5, 1600/7, 1596/1 obręb Oświęcim, gmina Miasto Oświęcim.

Inwestor: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Oświęcim, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zawiadomienie stron przez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia. Od tej daty należy liczyć termin przysługujący na odwołanie się od decyzji.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Urzędu Miasta Oświęcim, w Wydziale Architektury i Urbanistyki, w godzinach pracy Urzędu.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

podpis na oryginale

 

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji TEKST

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji TEKST PDF

Obwieszczenie O Wydaniu Decyzji SKAN